Sida 14 . Copyright Erik Boberg

Andningens neurologi

Mekanoreceptorer i diafragmans muskulatur
- Ger feedback till rytmgeneratorn i andningscentrum

Perifera kemoreceptorer: Reagerar på PO2 i blodet. Inte lika drivande som de centrala för andningen.

Blodgaser: PO2 och PCO2 registreras perifert respektive centralt.

Centrala kemoreceptorer: Reagerar på PCO2 i blodet. Starkt drivande för andningen.

Text Box: Kortikal påverkan: Från frontala kortex. Vi kan hyperventilera eller hålla andan viljemässigt. Tala, hosta, nysa, blåsa... Dock tar den kemiska regleringen över vid allt för stor rubbning av blodgaser. Vi kan inte hålla andan tills vi
Text Box: Limbisk påverkan: Från limbiska systemet och hypothalamus. Påverkar den supratentoriella rytmgeneratorn och gör att vi andas snabbare när vi blir
Text Box: Rytmgenerataor i medulla: Ger oss en omedveten, lugn andningsrytm.
Diffus cerebral påverkan

- Ger Cheyne-Stokes andning: Apnéer + hyperventilering i cykler om 30-60s. Behöver inte vara allvarlig. Vanlig hos äldre utan påvisbar sjukdom.
- Encefalopati: Kan störa viljemässig andningsstyrning så att pat ej kan dra ett djupt andetag på kommando.
- Locked in syndrom: Skada på ventrala pons. Helt upphävd viljemässig reglering av andningen.

Bilateral hjärnstamslesion

- Påverkar andningen och är mycket allvarligt: Ofta samtidig medvetanderubbning. Ataktisk andning, vilken är starkt oregelbunden, är det allvarligaste mönstret vid hjärnstamsskada. Utgör dödens förebud!

Hög ryggmärgsskada och neuromuskulär sjukdom

- Ryggmärgsbrott vid C4 eller ovan leder oftast direkt till döden pga utebliven kommunikation med andningsmuskulaturen.
- Sjukdomar som Guillain Barré, myasten kris, tetanus och porfyri utgör akuta hinder för andningsmuskulaturens funktion och andningsunderstöd under tiden patieten behandlas är ibland livsavgörande.
- Vid progressiv destruktion av framhornen vid tex ALS utgör ventilationssvikt terminalfasen.

Ventralhornet i ryggmärgen på C4-nivå: Från denna plats utgår nerverna till diafragman.

Tillstånd i nervsystemet med andningspåverkan

Centrala nervsystemet

- Primär hjärnstamspåverkan: Blödning, infarkt, tumör, inflammation, degeneration, metabol/toxisk påverkan

- Sekundär hjärnstamspåverkan: Supratentoriell lesion med volymförskjutning och inklämning.

- Hög ryggmärgslesion: Trauma, MS, myelit

Perifera nervsystemet

- Motorneuronsjukdom: ALS, polio, (tetanus)

- Perifer neuropati: Guillian Barré, porfyri

- Neuromuskulär transmissionsrubbning: Myastenia gravis, botulism.

- Muskelsjukdomar (myopatier)

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!