Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Cervikal

Thorakal

Lumbar

Sakral

Text Box: Sakral
Text Box: Lumbar
Text Box: Thorakal
Text Box: Cervikal

Dorsalrots-ganglier

Tractus spinothalamicus

- Förmedlar smärta, temperatur och delar av ytlig beröring.
- Perifera nerver är C-fibrer och A-delta fibrer. De kopplar om i ryggmärgen (lamina I, II och V) till spinothalamiska neuron, vilka sedan på plats korsar över medellinjen innan de går upp till hjärnan.

Columna dorsalis

- Förmedlar tryck, vibration, beröring och proprioception. Diskriminationssinnet.
- Perifera nerver är A-alfa och A-beta. De löper upp till hjärnan ipsilateralt där de i medulla kopplar om till neuron i leminiscus medialis . Omkopplingen sker i nucleus gracilis och cuneatus.

Leminiscus medialis

Text Box: Gyrus cinguli
Text Box: Insula
Insulära kortex

- Vissa fibrer från spinothalamiska banan terminerar i laterala thalamus (VPL, VPM – VMpo?) och skickar signaler vidare till insulära kortex .
- Denna
signallerar lokalisationen av smärtstimulit och dess kvalitet (skarp, stickande, brännande osv).

Gyrus cinguli

- Andra fibrer i spinothalamiska banan terminerar mer medialt i thalamus (MDvc) och skickar signaler till gyrus cinguli.
-
Denna medierar de emotionella aspekterna av smärta , dvs vår uppfattning om smärtan som något negativt och vår vilja att bli av med den.

Text Box: Gyrus postcentralis

1. Komplett hemianestesi: Vid thalamus -skada. Oftast vaskulär lesion. Om parietalloben skadas blir känselnedsättningen oftast mindre omfattande (hemihypestesi)

2. Korsad känselnedsättning: Vid skada på nedre hjärnstammen . Ipsilateralt i ansikte pga trigeminusnucleus och kontralateralt på kroppen pga tractus spinothalamicus. Detta gäller smärta och temperatursensibilitet.

Trigeminus nucleus

3. Ryggmärgsskador: Komplett lesion (3.1) ger totalt sensoriskt bortfall under lesionens nivå. Skada lateralt på ryggmärgen (3.2) ger ipsilateral spastisk pares (skadapå tractus kortikospinalis lateralis) och kontralateral nedsatt smärt– och temperaturkänsel. Skada centralt i ryggmärgen (3.3) ger selektivt bortfall av smärt– och temperatur, med samma utbredning som 3.1 . Detta då överkorsande fibrer i spinothalamiska banan drabbas. Skada på sakrala nervrötter  (3.4) kan ge ridbysanestesi + blåspares.

3.4

3.2

3.1

3.3

1

1

2

4. Nervskador: Rotkompression ger nedsättning längs nervens utbredning (4.1) . Skada på perifer nerv ger nedsättning i skadad nervs dermatom (4.2) . Polyneuropati (4.3) drabbar ofta de längsta fibrerna först och progredierar proximalt.

4.1

4.2

4.3

4.1

Sensoriska symptom

3.2

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!