Uppkomst och mekanismer

- Rhabdomyolys är muskelsönderfall, vilket via frisättning av mediatorer till följd av muskelcellnekros kan ge effekter på flera organ..
-
Compartmentsyndrom är en av geneserna till detta tiilstånd.
-
Senskidor delar in extremiteternas muskler i olika compartments . Dessa compartments bildar delvis slutna rum.
-
En tryckstegring i ett compartment gör att perfusionen till de ingående musklerna och nerverna hämmas vilket kan leda till ischemiska skador.
- Vid ett
compartmenttryck > 30 mmHg under diastoliska blodtrycket (compartmenttryck > 40mmhg hos pat med BT 120/70 tex) uppstår risk för ischemi (den hydrostatiska tryckdifferensen i muskelkapillärerna kan inte längre överstiga den onkotiska och vätskeutträdet i kapillärerna blir begränsat?).
- Ischemin ger i sin tur
nekroser och ödembildning pga inflammation. Dessa kan ytterligare öka trycket och försämra cirkulationen.
- Tryckökningen kan uppstå pga en
blödning inne i ett compartment till följd av tex en fraktur (sluten eller öppen) eller en kontusion .
-
Långvarig hypoxi eller långvarigt yttre tryck på ett compartment kan också ge compartmentsyndrom. Detta gäller tex för medvetslösa och intoxikerade personer.
-
Efter reparering av ett skadat kärl kan compartmentsyndrom uppstå pga reperfusionsskador, vilka leder till ödembildning. Pga detta görs ofta fasciotomi i samband med kärlkirurgi efter en fraktur.
- Konsekvenser: Permanenta nervskador ger förlamning. Muskelnekroser ger bortfall av muskelfunktion och kan ge smärtsamma och deformerande kontrakturer i muskulaturen.
-
Rhabdomyolys: Sönderfallande muskler släpper ifrån sig bla myoglobin till cirkulationen, vilket kan orsaka skador på andra organsystem.

Symptom

- Hård svullnad över muskellogen är oftast det första symptomet, men detta missas lätt då det kan misstas för svullnad till följd av fraktur.
- Kardinalsymptomet är svår smärta. Smärta som ej är proportionerlig till patientens skada/tillstånd. Oftast svårbehandlad smärta. Var observant på tilltagande eller ihållande smärtor efter en kontusion eller en fraktur.
- Smärta vid passiv rörelse
-
Perifera pulsar är många gånger normala då trycket i compartment sällan överstiger det systoliska trycket.
- Senare i förloppet tillkommer
sensoriska och motoriska bortfall .

Handläggning av compartmentsyndrom

- Klipp upp gips eller bandage.
- Ej högläge:
Detta förvärrar syndromet eftersom att det sänker perfusionstrycket. Lägg pat plant.
- Tryckmätning: Kan utföras för att bekräfta den kliniska misstanken.
- Fasciotomi: Klyvning av muskelfascior med långa längsgående snitt. Lättar på trycket. Ej primär slutning av huden. Ofta sätts gummiband som möjliggör successiv slutning av snittet, likt snörning av skridsko. Efter ett par dagar kan sekundärsuturering oftast göras.

Rhabdomyolys

- Symptom: Väldigt diskreta symptom på rhabdomyolysen i sig. Feber och hypovolemisymptom ses ibland.
-
Urinen blir porterfärgad (Te, Coca Cola) till följd av myoglobininnehållet.

Labbprover

- CK: Ett höjt CK är kardinaltecken på muskelskada. Läcker ut från skadade muskelceller. Följ CK på medvetslös patient för att tidigt upptäcka ev

Compartmentsyndrom och rhabdomyolys

Ökat tryck i ett compartment: Ischemi

Ödem

Långvarigt yttre tryck (tex legat länge medvetslös på golvet)

Trauma: Elchock, brännskador

Kramper, excessiv fysisk akt: Muskeluttröttning

Läkemedelsbiverkan: Lipidsänkare, anestetika, terbutalin

Intoxikation: Alkohol, heroin, kokain

Infektion: Clostridier, stafylokocker, streptokocker

Metabol rubbning: Hypokalemi, hypofosfatemi

Ca tar sig in i muskelceller i utbyte mot Na

Kontinuerlig muskelkontraktion (aktiverad av Ca)

Ökad produktion av fria radikaler

Aktivering av fosfolipas A2 och av proteaser: Skador på membraner och makromolekyler

Muskelcellskada

Inflammation: Neutrofiler lockas till platsen och utsöndrar fria radikaler och proteaser.

Myoglobinfrisättning

Vätskeutträde till skadad muskelvävnad

Text Box: Hypovolemi som måste behandlas.

Kalium-frisättning

Text Box: Hyperkalemi

Svavelrika proteiner frisätts från muskelceller

Text Box: Anjon-gap acidos pga svavel-grupper och väte i blodet.
Text Box: DIC: Pga aktivering av koagulationskaskad av frisatta ämnen från skadade muskler

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Compartmentsyndrom och Rhabdomyolys