Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Ca-rubbningar och osteoporos
Text Box:

PTH-effekter på njuren: I njuren sitter de flesta PTH-receptorerna på proximala och distala tubuli.
-
Ökar återupptaget av kalcium från distala nefronet (TAL och distala tubuli), och minskar därmed utsöndringen i urinen.
-
Minskar återupptaget av fosfat i proximala och distala tubuli.

- Stimulerar hydroxylering till 1,25-diOH-vitaminD: Denna aktiva form av vitamin D skapas Stimulerar resorbering av både kalcium och fosfat från tubuli.

Vit D effekter på Njuren: Effekten på kalcium är mindre dramatisk än PTH:s effekt på kalciumresorbering.
- Paratyroidektomi ökar andelen eliminerat kalcium via njurarna, något

som inte ens höga doser vitamin D kan kompensera för.
-
Inhiberar , tillsammans med fosfat, njurens hydroxylering av vitamin D .

Ca—vitamin D metabolism

Kalcium

- 10 ggr plasmamängden filtreras i njuren varje dag.
- I plasma som fritt, joniserat kalcium (45%), associerat med plasmaproteiner (45%) och bundet till små organiska anjoner (10%).
-
Det fria kalciumet reglerar PTH-sekretion.

Paratyroidea

- Fyra små körtlar på posteriora ytan av vänster och höger lob hos tyroidea (2 på varje sida). Kombinerad vikt <500mg

- Består huvudsakligen av chief cells som skapar PTH.

- Cellerna i paratyroidea har intracellulära vitamin D receptorer (VDR), vars effekt är att binda i heterodimerer till regulatoriska sites på DNA:t i cellerna och minska PTH-produktionen.
-
För att kunna binda in måste de först ha bundit en D-vitamin metabolit (högst affinitet har de för 1,25-diOH-vitaminD).

Paratyroidea:
4 Körtlar som sitter posteriort om tyroidea

25-OH-vitD

1,25-(OH)2-vitD

Text Box: Vit D effekt på tarmen: Absorptionen av kalcium från tarmen stimuleras av diOH- formen av vitamin D genom transkription av gener inblandade i processen.

VitD

Kolesterol

PTH

- Kalciumreceptorer finns även på chief cellernas ytor . Dessa är G-proteinkopplade och aktiverar IP3-DAG vägen med utsläpp av intracellulära kalciumförråd som följd. Denna ökning av intracellulärt kalcium hämmar syntes och sekretion av PTH, i motsats till kalciums mer vanliga sekretoriska effekter på celler.

- En ökning av plasma/ECM-kalcium minskar alltså produktionen av PTH .

- PTH utsöndras via secretory pathway . Halveringstid i plasma är 4 minuter för den sekrerade peptiden. Den klyvs, främst i levern, till två fragment varav det N-terminala har i stort sett all känd biologisk aktivitet.

- PTH verkar på typ 1R receptorer som finns i störst antal på njurar och i ben. G-kopplade.

Text Box: I ben sitter receptorerna för PTH på osteoklaster:
- Ökad fristättning av kalcium och fosfat från benmatrix medieras av PTH. Om PTH inte samtidigt ökade elimineringen av fosfat via njuren skulle det frisatta fosfatet bindas till kalciumet och skapa olösliga jonfällningar i plasma. 
Vit D effekter på ben: Den direkta effekten är att frigöra kalcium från ben, genom att öka antalet mogna osteoklaster.
- Den indirekta effekten är att öka den mängd kalcium som finns tillgängligt för matrixproduktion (genom sin verkan på njure och tarm). Alltså en osteogen effekt.
- Detta är den huvudsakliga effekten på ben som vitamin D har. En ökning av vitamin D nivåerna leder alltså till en nettosyntes av nytt ben.

Hormonsekretion

Intracellulär signallering

Muskelkontraktion

Nervimpulsfortledning

Exocytos

Ca i plasma

Normal Ca2+-konc: 1,0-1,3mM

Inaktivering och aktivering av många enzymer

Fosfat i plasma

Calciumfosfat

Lagras in i skelett och mineraliserar detta. Bildar fällningar i bla kärl och hjärta vid [S-Ca]x[S-P] > 2,2.

Glukokortikoider: Hämmar upptag av Ca från tarmen.

Referenser

The Parathyroid Glands and Vitamin D. Barret, E; Barret, P. Medical Physiology: 1086-1102 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!