Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Njursvikt

Nefronets patofysiologi

Proximala tubuli: Natrium tas upp i utbyte mot H och tillsammans med substanser som tex glukos. Na/K-ATPaset driver Na ut i blodbanan basolateralt. K diffunderar tillbaka till blodbanan igen när det pumpats in. K och Na tas också upp passivt via ”solvent drag”, dvs de dras med strömmen av återabsorberat vatten likt stockar i en flod.
- H2O följer passivt med elektrolyterna som förs ut.

Reabsorption av HCO3: Sker i proximala tubuli utan att någon H sekreras ut i urinen. Viktig reabsorptionsmekanism som leder till förluster av HCO3 och acidos om den förloras.
- Ökat pCO2 ökar reabsorptionen här.

Na

2Cl

K

Uppåtstigande henles slynga: Na/K/2Cl symporten driver in både Na och K från primärurinen . Denna symport kan hämmas av loopdiuretika.
- Effekten av pumpen blir en relativt positiv laddning i lumen jämfört med blodet.
Denna spänning drar med sig positiva joner som K, Na, Ca, Mg tillbaka till blodbanan.

K, Na, Ca, Mg

Na

Cl

Distal convoluted tubule: Reabsorption av Na mha thiazidkänsliga Na/Cl-symporten. Denna hämmas av thiaziddiuretika.

Reabsorption av HCO3:  De sista 5% reabsorberas här. Normalt sett reabsorberas all filtrerad HCO3. Sekretionen av HCO3 kan öka vid metabol alkalos, vilket är en mycket effektiv reglering av detta tillstånd.

Loopdiuretika

- Hämmar Na/K/2Cl-pumpen.
- Ökar luminala flödet av Na. När detta Na når distala nefronet byts det mot K och man får K-förluster .
- Dessa kan hämmas genom hämning av aldosteron (tex spironolakton/inspra), vilket förhindrar Na/K-utbytet och ger rena H2O– och Na-förluster, vilket är önskvärt.

Thiaziddiuretika

- Ej samma starka vätskedrivande effekt som loop-diuretika.

K

Samlingsrören: Aldosteron stimulerar syntesen av kanalproteiner för Na. Dessa ökar återupptaget av Na, vilket gör tubulicellerna mer positiva inuti och driver därmed ut K i urinen.

ADH: Stimulerar till akvaporinbildning i cellerna i samlingsrören. Genom dessa akvaporiner kan vatten strömma ut, drivet av den höga osmolaliteten i medulla som Henles slynga skapat. På detta sätt sker den slutgiltiga koncentrationen av urinen.

- I stort sett komplett reabsorption av det K som pressas ut i ultrafiltratet från glomeruli. Reabsorptionen sker i proximala tubuli och Henles slynga.
- Sekretion av K sker i distala tubuli. Denna process konkurrerar med utsöndringen av vätejoner.
- En minskning av utsöndringen tar 10-14 dagar på sig att uppstå.
-
Vid långvarig hypokalemi blir urinen sur för att Na byts mot H istället för mot K när det skall resorberas i distala nefronet.

Na, K

K

H

Intercalated cell: K byts mot H. Bidragande till hyperkalemin vid acidos?

H2O

H2O

Proximala henles  slynga: Vatten dras ut passivt av den osmotiska gradient som skapas av henles slynga.
- Distala henles slynga är inpermeabel för vatten.

H2O

H2O

ADH

ENaC

Angiotensinogen

Angiotensin I

Angiotensin II

Renin

ACE

ACE-hämmare

ARB

Aldosteronfrisättning

Vasokonstriktion

Text Box: ↓Effektiv cirkulerande volym (detekteras som minskad NaCl-absorption i macula densa)

Macula densa

Juxtaglomerulära celler

Text Box: ↓Renalt perfusionstryck
Text Box: Beta1-adrenerg stimulering
Text Box: Efferent arteriol: Konstringeras av ANII. Detta ökar GFR.

Ammonium (NH4+) skapas av proximala tubuli och lagras i medullan. Vid lågt pH i urinen tas ammonium upp från medullan och transporteras ut i urinen. På så sätt förloras H+ och acidosen kompenseras.

Text Box: PGE2: Dilaterar afferent arteriol. Ökar därmed GFR och renal perfusion.

Viktiga orsaker till hypertension och retention av NaCl/H2O vid njursvikt.

Amilorid, ANP

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!