Sida 2 . Copyright Erik Boberg

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)

- Barnen vårdas enligt denna modell
- Individuell anpassning
av neonatalvården. I viss mån simulering av intrauterin miljö.
- Påklätt barn i fosterställning
- Kuvösen täckt med filt.
Förhindrar störningar utifrån.
- Anpassning av matning till barnets sovcykler.
- Förberett och stabilt barn innan undersökningar och ingrepp genomförs.

Förslag på handläggning av uttalad underburenhet

<22v (<160 dagar). C:a 500g

- Kejsarsnitt på maternell indikation enbart.
- Palliativt omhändertagande
av barnet
- Aktiva åtgärder endast i undantagsfall om föräldrarna har en stark önskan.

23-24v (161-175 dagar). 600-700g

- Förlossning på regionklinik
- Kejsarsnitt ej rekommenderat på enbart fetal indikation
(riskerna för barnet är fortfarande stora, även om det förlöses?)
- Grad av återupplivningsaktivitet: Hänsyn tas till föräldrarnas önskan.
- Full intensivvård: Bör ges, men kan avbrytas om man bedömer prognosen som mycket dålig.

25-26v (175-188 dagar). 800-900g

- Förlossning på regionklinik
- Kejsarsnitt kan utföras på fetal indikation:
Om föräldrarna vägrar måste det respekteras. Informera tydligt om följderna för barnet.
- Intensivvård från början
om det inte är gravt missbildat.

 

Handläggning av och prognos för prematura barn

Prognos för för tidigt födda

100

50

10

22

26

24

23

25

2004-2007

1990-1992

% överlevande till 1 års ålder beroende på i vilken vecka barnen fötts (x-axel). 2 studier från olika årtal visar att överlevnaden förbättrats under de senaste decennierna.

40

20

5

<70

115-129

85-99

70-84

100-114

130-144

Graviditetslängd < 29v

Fullgången kontroll

Fördelning av IQ-nivå vid 10 års ålder: Prematura barn ligger något lägre över lag än de fullgångna.

1,5

0

-2,5

Prematur

5år

1 år

Födelse

3år

11år

Fullgången kontroll

Extremt för tidigt födda

Längd och vikt hos de prematura: På Y-axeln är Z-index (0 = medianen, +2 = 98:e percentilen, -2 = 2:a percentilen).
- De prematura föds med en något låg vikt jämfört optimal intrauterin tillväxt.
- Postnatal tillväxthämning under de prematuras neonatalperiod, fram till fullgången tid.
- Återhämtning efter 3 månaders ålder (korrigerad för prematuritet) under de närmaste 10 åren.

Generellt

- Ökad risk för mortalitet och komplikationer med tidigare födsel och lägre födslovikt.
- Över 1500g klarar sig i stort sett alla bra, utan komplikationer.
- Över 80% av barn < 1000g överlever numera neonatalperioden
- Risk för mentala handikapp ökar ju tidigare och mindre barnet är. Risken är extra stor för framtida problem om barnet samtidigt har en socialt belastad uppväxtmiljö.

Funktionshinder hos barn födda i v 23-25. % (skillnad i olika studier)

Mental retardation

19% (4-49)

Cerebral pares

13% (5-27)

Blindhet

2,3% (0-17)

Dövhet

3,6% (1-13)

Något funktionshinder

24% (9-55)

>1 funktionshinder

10% (4-27)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!