Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Definition och patogenes

- Efter mycket grav asfyxi
- Hypoxisk och ischemisk skada på hjärnan
som uppstår efter mer långvarig syrebrist. Skadan beror sannolikt på excitatoriska aminosyror (excitotoxicitet), bildande av fria syreradikaler och utläckande Ca-joner.
- Drabbar ffa kortex och centrala kärnor då deras energiförbrukning är störst.
- Skadeutbredning beror av: Barnets förutsättningar (se tabell prediktorer för HIE), djup och duration av hypoxi, hjärnans kärlförsörjning (sämst försörjning i områden precis mellan 2 kärls försörjningsområden), grad av metabolism (kylning kan förbättra

prognosen), glutamatkänslighet.
- UL genom fontanellen: Kan visualisera hjärnödem, men har svårt att se ischemiska områden.
- MR: Ser ischemi.
- CFM: Cerebral Function Monitoring. Kontinuerlig EEG-övervakning (med färre elektroder?). Detekterar

kramper, vilka kan vara svåra att se symptomatiskt.
- Risk för CP-skador: Om ischemi i tex basala ganglier, thalamus.

Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE)

Hypoxi: Primär energibrist

Återhämtning: Om syrebristen är lindrig (kortvarig) så att inga/få toxiska substanser hunnit bildas

Ingen skada

Grav (sekundär) energibrist: Så pass långvarig att toxiska metaboliter (ROS) hinner bildas. Glutamat läcker ut och startar excitotoxiska processer, laktatbildning och anaerob metabolism ger acidos.

HIE (skada)
Prediktorer för HIE

Dåligt CTG-mönster

Kraftig mekoniumavgång

Låg apgarpoäng efter 5 min

Upplivning med övertrycksandning > 5-10 min

Dåliga energireserver hos barnet: Tillväxthämmade, och överburna barn med tömda glykogendepåer.
- Dessa barn behöver inte bli lika acidotitska då de har mindre substrat för laktatproduktion.

Grader av hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE)

Symptom / attribut
HIE I (mild)

- Måttlig asfyxi med spontanandning < 10 min. Sympatikotonus.

HIE II (måttlig)

- Svarare asfyxi ger övergång till parasymp– atikotonus.

HIE III (svår)

- Utbredd hjärnskada med gravt patologiskt EEG.

Vakenhetsgrad

Hyperalert

Somnolent

Komatös

Muskeltonus

Normal

Lätt hypoton

Slapp

Reflexer

Normala—stegrade

Normala—stegrade

Svaga—saknas

Autonoma funktioner

Sympatikotonus: Takykardi, mydriasis, lite sekret

Parasympatikus: Bradykardi, mios, profusa sekretioner

Båda systemen hämmade. Dekortikering

Kramper

Inga

Vanligt: Myoklonier, kloniska

Dekortikering: Opistotonus. Hyperextension och spasticitet

EEG

Normalt

Lätt patologiskt (krampaktivitet)

Svårt patologiskt. Burst suppression. Isoelektriskt

Prognos

God

60-75% God. Dock mycket spretig, svår att sia om!

Max 10% God

Handläggning

- Pulsoximeter
- Extra tillmatning
- Blodglukos var 4:e-6:e timme
pga risk för hypoglykemier
- Vägning ett par ggr/ dygn pga risk för övervätskning.
- Kramplista + Cerebral Function Monitor (CFM)
- Ett EEG
bör tas

- Respiratorbehandling kan behövas pga andningssvikt.
- BT-övervakning krävs.
- Dopamininfusion vid behov.
- I övrigt samma som vid HIE I

- Respirator behövs i stort sett alltid.
- Övervaka med EEG:
Om isoelektriskt innan fenemal (antiepileptika) givits, överväg avbrytande av lisvuppehållande behanadling.
- I övrigt som HIE I och II

2 fall med fosterasfyxi

2 liknande fall med olika utgång. Gestaltar svårigheten i att förutsäga prognosen.

Fall 1
Fall 2

Frisk mamma, första barnet

Frisk mamma, första barnet

Normal graviditet: Spontan värkstart i v 41.

Induktion v 42, oligohydramnios

Viss CTG-påverkan. Laktat tas x flera.  Mekoniumfärgat fostervatten

STAN-event. Mekoniumfärgat fostervatten

Utebliven progress + patologiskt CTG: VE

VE. Skulderdystoci.

Apgar 1-3-5

Apgar 0-1-3

Navelsträng
Artär:
pH  7,1. BE –13.
Ven: pH 6,98. BE –25

Navelsträng
Artär:
pH 7,11. BE –12
NAK 23min: pH 6,92. BE –26

Intubering, NAK, buffring.

Intubering, adrenalin, buffring. Kompressioner

1h ålder: Norm tonus i ben, lite slapp i armar, nästan norm reflexer, tittar upp
4,5h ålder: Norm aEEG
- HIE 0-1: Irritabel trött. Vesäntligen återställd efter ett par dagar. Ammar.

1h ålder: Debut av kramper.
- HIE 1-2: EEG normaliseras dag 4.
- MR: Ischemiska skador i basala ganglier bilat + begränsat kortikalt. Blödning i cerebellum. Dyskinetisk CP-skada

1 trådar om denna sida i forumet

Daniel Ehinger
VE - vakuumextraktion

NAK - navelartärkateter
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!