Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Handläggning

Anamnes

- Graviditeten: Längd vid födsel? Sjukdom hos modern? Medicinering? Fostrets tillväxt och prenatala UL-fynd?
- SSRI kan ge pulmonell hypertension hos foster och utsättning ökar risk för sprittighet och irritabilitet med andningsstörning
- Förlossningen: >18h mellan vattenavgång och förlossning? Missfärgat fostervatten? Blödning, feber, infektion hos modern? Avvikande bjudning? Förlossningssätt? Läkemedel till modern under förlossningen? Tecken på påverkan på fostret under förlossningen (CTG, STAN, skalp-pH, laktat)?
- Tocolytika: Kan ge hypotermi, hypoglykemi, låg puls med andningspåverkan.

Inspektion

- AT och mognadsgrad
- Symptom på andningsstörning
(se till vänster)
- Assymetriska thoraxrörelser (pneumothorax)
- Torakal överdistension: PAS, mekoniumaspiration
- Buk, extremiteter, spontanmotorik, kramper
- Missbildningar:
Koanalatresi, gomspalt, mikrognati

Lungauskultation

- Sidoskillnad? Unilateralt svaga andningsljud vid pneumothorax/ diafragmabråck. Bilateralt svaga ljud

vid IRDS.
- Klistriga inspiratoriska ljud: IRDS (atelektaser), PAS
- Tympanistiska andnings-/hjärtljud: Interstitiellt emfysem.

Hjärtauskultation

- HF, regelbundenhet.
- Hjärtljud till höger om sternum:
Diafragmabråck, pneumothorax (vä-sidig?).
- Svaga/avlägsna hjärtljud: Pneumothorax

Bukpalpation

- Leverförstoring: Genomgången svår asfyxi. Hjärtsvikt
- Palpatoriskt tom buk: Bukorgan i thorax pga diafragmabråck
- Utspänd buk: Gasfyllning pga maskinell ventilation, pneumothorax med cirkulationspåverkan och nedpressade bukorgan.

Neurologi

- Kraftig flexortonus: Intrakraniell blödning, meningit. Kan störa gasutbytet
- Kramper: Kan störa gasutbytet
- Låg tonus, sparsam spontanmotorik efter asfyxi. Kan ge låg andningsaktivitet och försämrat gasutbyte.

Vad göra (>1 spt på andn störning)

- Kuvös för lättare observation
- Kroppstemp, AF, HR
- EKG-övervakning
- Saturationsmätning
- Utredning:
Rtg, labprover enligt tabellen, hjärt-/CNS-undersökningar.

Neonatala andningsstörningar

Schema för diagnostik av neonatal andningsstörning

Symptom på andningsstärning generellt

- AF > 60/min i mer än 2-4h efter födseln
- Cyanos i luft
- Indragningar
(jugulärt, interkostalt, epigastriellt, sternalt) , näsvingespel
- Kvidande andning, grunting
(pga exspiration mot sluten glottis)
- Apnéer:
Andningsuppehåll > 20s, eller <20s + bradykardi (<100/min) / cyanos / blekhet

Extrapulmonella orsaker till andningsstörning och utredning

- Nedkylning: Kroppstemp, glukos, CRP, LPK, SB (Syra Bas)
- Hematologiska:
Polycytemi? fetomaternell transfusion? Hemolys? Hb, EVF, retikulocyter, HbF hos moder, DAT, TPK, SB
- Luftvägshinder:
Stridor? Rtg pulm
- CNS-skada:
HIE? Blödning? Meningit? UL/MR, EEG. LP, blododling.
- VOC:
Hjärtsvikt? Persisterande fetal cirk? EKO, BT, rtg pulm, SB
- Metabol påverkan: Hypoglykemi? Annan metabol sjukdom? Glukos, Na, K, Ca, laktat, ammoniak.

Intrapulmonella orsaker och deras symptom

Symptombild
Sannolik diagnos

- AT ua
- Avsaknad av cyanos
i luft

Neonatal andningsstörning (NAS): Lindrig andningsstörning pga lite kallt barn (tex). Går snart över (lungorna fylls med luft fullt ut) och barnet kan tas över till BB.
- Utredning:
Rtg pulm, SaO2, PO2, PCO2, SB

- Påverkat AT
- Saturation >92% i 40% O2
- Lågt stående diafragmavalv
- Pleuravätska
- Bilaterala förtätningar:
Fläckformiga. Kan likna pneumoni.

Pulmonell adaptationsstörning (PAS—”wet lungs”, ”Transient Tachypnea of the Newborn—TTN”): Alla alveoler har inte fyllts med luft ännu (vätska kvarstår).
- Beror på asfyxi, planerat sectio, diabetes hos modern, måttlig prematuritet mm.
- Utredning:
Rtg pulm, SaO2, PO2, PCO2, SB. Ev pneumoniutredning (liknande symptom och lungbild)
- Behandling: 40-50% O2, ev CPAP. Lindrig, självläkande.

- Unilaterala förtätningar
- Pleuravätska
- PROM (Premature Rupture of Membranes) > 5h
- CRP:
Kan vara högt och lågt
- GBS-antigen: Pos (?)

Neonatal pneumoni: Får i princip aldrig uteslutas ur differentialdiagnostiken.
- GBS är vanligaste agens.
- Utredning: Odling (blod), CRP, LPK, Rtg pulm, SB
- Behandling: Bencyl-pc + aminoglykosid initialt. Ev gammaglobulin (bäst visad effekt vid GBS-infektioner)

- Retikulogranulära förtätningar: Symmetriska
- Höga diafragmavalv
- Luftbronkogram
- Stigande O2-behov. Shunt?
- Debut < 4h post partum
- Perifera ödem
pga läckage av proteiner ur kärl med ökad permeabilitet.
-
Ökande syrgasbehov första dygnet efter födsel: Beror av ökad lungkärlsresistens, vilket förstorar den patologiska shunten (genom foramen ovale? Ductus arteriosus? Förbi atelektaser?).

Infant Respiratory Distress Syndrome (IRDS): Särskilt om född < v 34. Brist på surfactant ger atelektaser och patologisk shunt.
- Riskfaktorer: Prematuritet! Asfyxi, elektivt sectio, diabetes hos moder, manligt kön
- Skyddsfaktorer: Intrauterin stress (tillväxthämning, tidig vattenavgång)
- Utredning:
Rtg pulm, SaO2, PO2, PCO2, SB. Sätt navelkateter om >40% O2 krävs (kontinuerligt BT + blodgasanalyser)
- Behandling: Syrgas med CPAP tidigt. Respirator om det inte räcker. Antibiotika ofta då pneumoni har mycket likartad klinisk bild. Surfactant kan ges i trakealtub om intuberat barn
- Profylax: Kortikosteroider till modern antepartalt stimulerar surfactantproduktion.
- Komplikationer: Pneumothorax, interstitiellt emfysem, PDA, hjärnblödning/-infarkt, kronisk lungsjukdom.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!