Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Omognadsapnéer

- Intrauterint andas fostret enbart episodiskt under sömnen. Dess andning hämmas också av syrebrist.
- Dessa mekanismer kvarstår till viss del extrauterint, särskilt hos för tidigt födda (som ju fortfarande är i fosterålder).
- En varm kuvös med lite bristande syretillförsel kan i mångt och mycket simulera en intrauterin miljö och ge barnet apnéer.
- Dessa omognadsapnéer debuterar ett par dygn efter födseln och är vanligare ju omognare barnet är.

Neonatala apnéer och plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Faktorer som påverkar andningsdrivkraft hos nyfödda

Hög

Låg

Plötslig spädbarnsdöd

Bukläge

- Tros göra barnet varmare: Effektiv avkylning enbart från ansiktet hos små barn.
- Ökar risken kraftigt och man råder alla föräldrar att låta sina barn sova i egen säng, svalt och på rygg
- Sova med föräldrarna: Ökar också risken, sannolikt pga varmare miljö i deras säng.

Kritisk fas: 2-4 mån ålder

- Vanligast med SIDS i denna ålder: Sällsynt de första levnadsdygnen och efter 6 mån ålder
- Byte av dygnsrytm: 4h-rytm till mer normal dag/natt rytm.
- Joller och andra högre funktioner utvecklas: Autonoma funktioner trycks tillbaka.
- Mer hull: Sämre värmeavgivning

Moder röker under grav / amning

- Nikotinet försvagar barnets försvar mot syrebrist: Vaknar ej upp om tex nästäppa.
- Rökning kan ej ersättas med snus / nikotintuggummi!

Andra, mindre starka riskfaktorer

- Flaskuppfödning
- Störd dygnsrytm
- Påbyltning av barnet

Apné: Efterliknad intrauterin miljö? Dåligt försvar mot desaturation hos barn (vuxna vaknar av apnéer under sömn).

- Den exakta genesen är okänd: Teorier bygger på kända riskfaktorer.
- Något framkallar en apné hos barnet under sömn och det hittas livlöst av föräldrarna.

Desaturation
Asystoli

- Återupplivning sällan möjlig.
- Upprepade försök görs ofta när barnet kommer in till akuten, men sällan med framgång. De som återupplivas har ofta svåra hjärnskador och dör i ett senare skede (delayed SIDS)

Uteslut andra orsaker till apnéer efter dödsfallet

- Odlingar: NPH-odling och virustestning, blod från hjärtat för odling.
- Urin: Metabol screening.
- Obduktion: Organiska skador, infanticid?

Prematurt barn

- < 1500g = 10ggr ökad risk för SIDS
- Kronisk lungsjukdom:
Kan spela roll, vanligt hos mycket för tidigt födda.
- Testa barnet innan det skrivs ut: Saturation under sömn. Faller < 85% = övervakning behövs.

Prevention av SIDS

- Sov på rygg: I egen säng, svalt
- Bylsa inte in: Ej för mycket kläder, filtar.
- Rök inte som moder!
- Amning, regelbunden dygnsrytm:
Tillråds. Inte lika starka faktorer.
- Långa flygresor: Ingen ökad risk sannolikt (trots pO2 i kabinen på 16-17%).

Högt

 

Lågt

Syretryck

Kallt

 

Varmt

Temperatur

Optimal

 

 

Yttre stimulering

Orsaker till apné hos nyfödda och senare

Omognadsapnéer

- <32 v gestationsålder
- Centralt utlösta:
Lätta att bryta med sensorisk stimulering
- Successiv debut efter 2 dygns ålder.
- Riskfaktorer:
Hypertermi, hypoxi, anemi, PDA
- Handläggning: Kontroller kuvöstemp, syrgastillförsel (transkutant PO2 8-10 eftersträvas). Behandla med CPAP och ev koffein/teofyllin. Teofyllin bronkdilaterande, men har fler perifera bieffekter.

Utlösta av sepsis

- Plötslig debut: Frekventa apnéer
- Agens: KNS ffa. Ibland också pga meningit av GBS eller E coli .

Annan CNS-skada

- IVH (Interventrikulärhematom) mm.
- Kramper
- Svåra, obstruktiva apnéer.

Metabol rubbning

- Tex hypoglykemi, lipidperoxideringsdefekt (senare i livet)

Uttröttning (andningssvikt)

- Vid IRDS

Livlöshetsattack hos fullgånget barn

- Plötsligt andningsstopp med cyanos och ev slapphet i tonus.
- Orsakas troligen av dykreflex
pga uppstötning av fostervatten.
- Oftast helt ofarligt. Lägg barnet för observation något dygn. Om det sker hemma efter hemkomst, ta in barnet för inläggning. Andningslarm finns.
- Ev samband med plötslig spädbarnsdöd.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!