Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Text Box: Nucleus subthalamicus
Text Box: Globus pallidus (externa, interna)
Text Box: Substantia nigra
Text Box: Putamen
Text Box: Nucleus caudatus
Text Box: Thalamus
Text Box: Sensoriska signaler från kroppen. Går via Thalamus och når sedan kortex.
Text Box: GABA-neuron från GPi: Dessa neuron hämmar, och styr därmed hur mycket av det sensoriska inflödet som får passera till kortex.
Text Box: Glutamat-neuron från nucleus subthalamicus: Stimulerar de hämmande neuronen från Gpi. Hämmas av GABA-erga neuron från Gpe, vilka i sin tur hämmas av GABA-neuron från putamen. GABA-neuronen från putamen hämmas av dopamin då de har D2-receptorer på sig.
Text Box: GABA-neuron från Putamen och nucleus caudatus: Hämmar hämningen från GPi, genom sin frisättning av GABA. Stimuleras eller hämmas i sin tur av dopamin, via D1-, resp D2-receptorn.

Nigrostriatala systemet och schizofreni

- De GABA-neuron som går från globus pallidus interna till Thalamus utgör en form av port som styr hur pass mycket sensorisk och motorisk information som får nå kortex.
-
Dopamin har hämmande effekt på dessa neuron (Direkt och indirekt via D1– och D2-stimulering från GABA-neuron från corpus striatum), medan glutamat har positiv effekt på dem (från nucleus subthalamicus).

- För lite glutamat eller för mycket dopamin skulle alltså kunna hämma denna port så att sensorisk information rusade obehindrat in i kortex.
-
Att huntingtons sjukdom (som också minskar hämningen av thalamus från GPi, via GPe och NST) kan ge schizofrena symptom är ytterligare en indikation på att denna väg spelar en roll i patogenesen bakom schizofreni.
- Vid behandling med neuroleptika är parkinsonistiska symptom vanliga biverkningar.

Dessa tros uppstå pga hämningen av D2-receptorerna i detta system som behandlingen ger.

Nucleus reticularis

- Sitter lateralt om thalamus .
-
Neuron med sensorisk information som skall skickas från thalamus till kortex, samt kortikothalamiska neuron passerar igenom detta.
- De passerande neuronen skickar av kollateraler vilka påverkar de GABA-erga neuronen som finns i

kärnan.
-
Nucleus reticularis står i kontakt med retikulära formationen och PAG.
- Man tänker sig att detta nukleus
deltar i kontrollen av sensorisk transmission från thalamus till kortex och att detta sker genom Hämning av signalöverföringen via de GABA-erga neuron som ligger i nucleuset och projicerar in i thalamus.
- Nucleus reticularis hämmas av GABA-neuon från GP (ej i bilden). Dessa hämmande neuron i hämmas sin tur av dopamin (via D4-receptorer).

Text Box: Dopamin från substantia nigra: Stimulerar via D1-receptorn och hämmar via D2-receptorn. Verkar på Putamen och nucleus caudatus.
- De GABA-neuron som går till GPe har D2-receptorer (hämmas alltså)
- De GABA-neuron som går till GPi har D1-receptorer (stimuleras alltså)
Text Box: Kortex: Den sensoriska informationen blir reell för personen.
Text Box: Nucleus reticularis

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!