Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Vanföreställningar

- Alla felaktiga föreställningar är inte vanföreställningar. Exempel på detta: Missuppfattningar som kan korrigeras. Vidskepelse och okunnighet: Kanske ej kan korrigeras, men är inte orimliga i betraktande av individens personliga förutsättningar och gängse synsätt. Stark tro: Den delas av många, ger utrymme för åtminstone lite tvivel
-
Vanföreställningen präglas av absolut visshet. Den låter sig inte modifieras eller relativiseras. En vanföreställning försvinner inte om den möts av motargument.
-
Sekundära vanföreställningar kan härledas ur något symptom, tex hallucinationer. De ger en paranoid prägel åt grundstörningen (paranoid schizofreni).
-
Primära vanföreställningar har inget samband med individens andra symptom. De som ingår i vanföreställningssyndrom går att förklara utifrån kännedom om den drabbades personlighet och sociala situation.  De som inte går att förklara på detta sätt är tecken på schizofreni.

Hallucinationer

- Varseblivningar som inte beror av sinnesretningar.
- Kan drabba alla sinnen:
synhallucinationer är vanligast, därefter kommer hörsel.
- Är man vid klart medvetande kan man oftast
särskilja hallucinationer från sinnesvillor (sinnesvillor, eller illusioner bygger på faktiska sinnesretningar, till skillnad från hallucinationerna), men vid konfusion kan gränsen lätt suddas ut.

Positiva symptom

Hallucinationer

- Hörselhallucinationer vanligast: Ofta i form av röster vilka ofta är uppmanande till olika saker.
-
Röster som fortlöpande kommenterar patientens beteende , två eller flera röster som diskuterar

patienten med varandra, eller röster som kommer från någon annan del av kroppen.
- Känsel: Ger vanföreställningar, tex ”Hjärnvindlingarna skaver mot skallbenet”
- Lukt: Ovanligare med lukthallucinationer. Vanligare vid skallskada eller annan CNS-skada. Oftast dramatiska ”det luktar lik”.

Underliga tankebanor

- Vilda tankespår, förvrängda meningar, irrationella slutsatser, ibland har patienten känslan av att tankar sätts in eller dras ut ur deras huvuden från en yttre källa.
- Patienterna har en
oskarp avgränsning mellan vad som är ”jag” och vad som tillhör andra . De kan uppleva att deras tankar samtidigt tänkts av någon annan och överförs till dem som om med radiovågor.
-
De försöker finna förklaringar till dessa svårförklarade upplevelser och hamnar då ofta i hypnos, telepati, kosmisk strålning, övernaturlig religiös påverkan eller dyl (”besatt av andar”, ”datachip inopererade”).
-
Deras tanketrådar kan upplevas som plötsligt avklippta eller bortdragna. De kan vidare drabbas av tankepåträngning, dvs nya störande tankar som framträder som obegripliga associationer eller ordnybildningar.

Ovanliga beteenden/motorik

- Stereotypa rörelser , ibland aggressivt beteende. Underliga rörelsemönster, grimaser.
- Katatoni: Allvarligt tillstånd där den schizofrene intar en stel ställning som sedan bibehålls under en lång period. Patienten kan tex fastna mitt ute i skogen , på ett torg , eller i sängen .

Vanföreställningar

- Ofta paranoida till naturen, men även persekutoriska (förföljelse), megalomana och nihilistiska
-
Vidskeplighet är en mer kollektiv feltolkning som inte har så stort emotionellt värde för de vidskepliga.

- De schizofrenas vanföreställningar går inte att leva sig in i utifrån vetskap om patientens personlighet, livssituation och kulturella förhållanden.
- De schizofrenas vanföreställningar
kan inte likställas med att en person som har dåligt samvete tycker sig märka att han/hon är på väg att upptäckas .

Primära vanföreställningar:

- Perceptionsrelaterade: Vanliga perceptioner får utan rationell grund en abnorm personlig betydelse. Patienten kan se på nyheterna och plötsligt inse att uppläsaren talar om honom/henne.
-
Föreställningarna är förenade med en stark känsla av övertygelse .
-
Patientens varseblivning/uppfattning är inte störd. Han/hon ser ett bord och kan ange färg, form och stil. Störningen ligger i tolkningen av vad patienten ser: ”Världen är lika vriden som stolens ben och patienten är utsedd att vrida den rätt”.
-
Icke perceptionsrelaterade: En känsla av att allt är

annorlunda, mystiskt och dubbelbottnat. Vanföreställningen ger en plötslig förklaring till allt det underliga och gör att patienten ser sammanhang som denne inte tidigare har förstått. Vanföreställningarna gör också att patienten lämnar verkligheten bakom sig.

Sekundära vanföreställningar:

- Jagstörningarna tolkas som kontroll och påverkan genom hypnos eller telepati .
-
Somatiska påverkningar skylls på kosmisk strålning .
-
Hörselhallucinationer tolkas som bevakning eller förföljelse .

Negativa symptom

- Flykt från sociala kontakter: Autismliknande. Självförsjunken, avskärmad, onåbar. ”Det finns ingenting”
-
Svaga emotionella uttryck
- Inkongruenta affekter:
Patienten kan chockera omgivningen genom att brista ut i gapskratt vid ett

Symptom vid psykoser

Frontallob—minskat blodflöde

- Hypofrontalt mönster har samband med autism, affektiv avflackning, ambivalens, brist på initiativ (negativa symptom) – frontalloben styr målinriktat beteende, se ”kognition och minne”. Symptomen normaliseras i takt med att hypofrontaliteten avtar.

Parietallob

Occipitallob

Temporallob

Parietalt, occipitalt och temporalt—ökat blodflöde

- De övriga regionernas hyperaktivitet sammanfaller med de positiva symptom man ser hos schizofrena (hallucinationer, vanföreställningar mm). Dessa områden är inblandade i uppfattningen och tolkningen av sensoriska stimuli.

Regionalt blodflöde i hjärnan och schizofrena symptom

- Schizofrena har ett minskat blodflöde till frontallober och ett ökat till parietal- temporal- och occipitallober . Man ser också vidgade ventriklar och reduktion av hippocampus.
- Detta speglar en
motsvarande förändring i funktionsnivå i dessa områden.

Parietallob

Occipitallob

Temporallob

Parietallob

Occipitallob

Temporallob

Parietallob

Occipitallob

Temporallob

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!