Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Farmakodynamik

- Signifikant samband mellan den antipsykotiska effekten och graden av blockering av D2-receptorer.
- All neuroleptika har denna effekt.
- Effekten är hyperbel:
Den ökar kraftigt vid låga doser, men planar ut vid högre doser. Då ökar istället enbart biverkningar till följd av effekter på andra receptorer.
- Man strävar därför att hitta den
dos som ger

Läkemedelsbehandling av schizofreni

maximal inbindning till receptorer innan utplaningen blivit allt för uttalad.
- Den dosen motsvarar 6-8mg risperidon eller haloperidol / dygn.

Antipsykotisk effekt

- Ej en ”generellt lugnande” effekt!
- Ffa effekt på positiva symptom,
medan negativa symptom tom kan förvärras av behandling.

Depåbehandling

- Syfte: Att möjliggöra kontinuerlig behandling till patienter vars compliance är mycket låg till följd av låg sjukdomsinsikt, ev bristfällig effekt och stor risk för biverkningar.
- Konstruktion:
De antipsykotiska preparaten kopplas till en fettsyra (förestring) och löses i vegetabilisk olja. När de sedan injoceras im frisätts de gradvis från oljan under ett par veckor och ger antipsykotisk effekt.
- Administration: Frisättningen är snabbare tidigt efter injektionen, vilket ger koncentrationstoppar och extrapyramidala biverkningar. Detta begränsar den dos som kan ges och därmed administrerings-intervallet.
- Eventuella biverkningar kuperas med antikolinergika de första 4-5 dagarna efter administration.
- Intervallen är 2-4 veckor beroende av preparat.
- Resultat: Depåbehandling ger färre återfall och färre vårddagar på sjukhus.
- Risk: Det går inte att snabbt justera dos eller upphöra med behandling om biverkningar skulle uppstå. D2-receptorbindning i CNS kvarstår i 4 månader efter avbrott i injektionsbehandling.

Biverkningar

Motoriska Biverkningar

- Pga hämning av dopaminaktivitet i det extrapyramidala systemet fås biverkningar som liknar symptomen vid parkinsons sjukdom (då denna

sjukdom genom inflammation och degenration ger en destruktion av dopaminerga neuron i detta system).

Parkinsonistiska symptom

- Vilotremor, utslätad mimik, stelhetskänsla i kroppen, skrivsvårigheter.
-
Kan utvecklas till ett fullblommat parkinson-syndrom.

Delay mellan första skov och insatt behandling är vanligt

- Diffusa prodromalsymptom
- Patienter tvekar att berätta om tidiga psykotiska symptom, rädda för vad det kan innebära. Vill inte bli betraktade som galna.
- Medeltid mellan debut och diagnos: 17 månader.

Pat återhämtar sig efter behandling, men slutar då att medicinera

- Sjukdomsinsikten är ofta låg: Det ligger i sjukdomens natur
- Biverkningarna är kraftfulla och vanliga
- Effekten
av behandlingen kan vara bristfällig

Nytt skov
Kronicitet/behandlingsresistens

- För varje nytt skov minskar effekten av insatt behandling. Hjärnan genomgår negativa plastiska förändringar.
-
Detta minskar möjligheterna att diagnosticera och snabbt behandla nya skov.

Den här dosen vill man ge!

Dos

D2-receptorbindning (%)

Right Arrow: Biverkningar!

Läkemedel

Effekter (förutom god antipsykotisk effekt, vilket alla har)

Biverkningar

Klassiska: Blockerar dopaminreceptorer i alla 4 dopaminerga systemen. Ger därmed extrapyramidala biverkningar. Svårigheten ligger i att få en optimal antipsykotisk effekt utan dessa.
- Ger en
kraftig bindning till D2-receptorer

1. Fentiaziner
- Perfenazin (Trilafon)

Viss sedativ effekt.

Extrapyramidala.
Ej mycket viktökning.

2. Tioxantener
- Flupentixol (Flunaxol)

Viss sedativ effekt.

Extrapyramidala
Viktökning

3. Butyrofenoner
- Haloperidol (Haldol)

Viss sedativ effekt

Extrapyramidala.
Ej mycket viktökning.

Atypiska: Blockerar förutom D2-receptorn, även 5HT2A. Denna serotoninreceptor hämmar normalt dopaminfrisättningen i nigrostriatala banan. Blockering av denna ger alltså ökad dopaminaktivitet i detta system och minskar därmed de parkinsonistiska biverkningarna.

Risperidon (Risperdal)

Viss sedativ effekt

Extrapyramidala
Viktökning

Olanzapin (Zyprexa)

Mycket sedativ effekt

Ej mycket extrapyramidala
Mycket viktökning

Klozapin (Leponex)

Kraftfull antipsykotisk effekt
Mycket sedativ effekt

Nästan helt frånvaro av extrapyramidala biverkningar
Agranulocytos.
Viktökning

Nyare: Binder i mindre grad in till D2-receptorer (partiell agnoism) och i stället i högre grad till D1.

Aripiprazol (Abilify)

Ej sedativ effekt.

Ej mycket extrapyramidala
Ej mycket viktökning

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!