Sida 7 . Copyright Erik Boberg

- Akinesi är en partiell variant med igångsättningsmotstånd och orkeslöshet. Liknar depression, men svarar ej på antidepressiva utan på antikolinergika.

Akut dystoni

- Selektiv dopaminreceptorblockad i striatum. Dopaminet domineras av acetylkolinet.
- Allvarlig och mycket obehaglig biverkan:
Stelhet i muskulatur i nacke (torticollis/retrocollis), tunga eller ögon (oculogyra kriser) vanligen. Nacken fastnar i en viss position, tungan hänger ut och blicken fastnar med ögonen tittandes i taket.
- Inträder snabbt (inom en veckas behandling), eller efter injektion med tex haldol.
- Behandling: Antikolinergika. Ökar DA-frisättning.

Akatisi

- Klåda inne i kroppen. ”Det känns som att skelettet kliar”.Obehag, rastlöshet, ångest.
- Lätt att misstolka som försämring av grundsjukdomen! Då kanske ökade doser ordineras...
-
Behandla genom att minska dosen eller byta preparat. Propranolol ger snabb lindring av symptomen.

Tardiv dyskinesi

- Symptom: Grimaser, smackningar, tungrörelser. I svårare fall generella atetotiska eller choreatiska rörelser, som vid Huntingtons sjukdom.
- Uppstår efter en tids medicinering. Tros bero på förändringar i basala ganglier med undergång av GABA-erga neuron till följd av behandlingen. Det ger övervikt av excitatorisk glutamat-effekt.
- Debuterar efter nedsatt dos eller vid behandlingsuppehåll. Besvären går då ofta tillbaka vid återinsättning av den gamla dosen. Därför karaktären av ett abstinenssyndrom.
-
Biverkningarna kan bli bestående trots att preparatet satts ut.
- Behandla genom att: 1) Byt till ett annat, atypiskt eller nytt preparat. 2) Byt till Klozapin.

Behandling med antikolinergika

- Tablettbehandling med antikolinergika möjlig för att förebygga akut dystoni, akinesi och akatisi .
- I första hand dock dossänkning  av orsakande preparat: Även antikolinergika har biverkningar (muntorrhet, obstipation, ackommodationssvårigheter, miktionsbesvär). Minsta möjliga dos antipsykotika eftersträvas för att minska risk för tardiv dyskinesi.
- Det kan dock ges i början av behandlingen företrädesvis som behandling vid behov. Vid akuta dystonier kan det dock ges i förebyggande syfte.
- Syftet med antikolinerg behandling är att möjliggöra insättning av adekvat antipsykotisk behandling. Efter en tid sker vanligen en adaptation så att de motoriska biverkningarna upphör. Då kan antikolinergika sättas ut.

Andra biverkningar

Stroke

- Äldre, dementa pat som får neuroleptika pga beteendestörningar, psykiska symptom. Samma risk för typiska och atypiska preparat.

Viktökning

- Fås av samtliga preparat. Flera kilo.
- Mekanismer: Vattenretention, ökad GH-insöndring från hypofysen, nedsättning av basalmetabolismen, minskad motorisk aktivitet, ökad aptit.
- Minskad leptinkontroll av kroppsmassa: Ger bukfetma, ökad blodglukos, ökade blodfetter. Kan till slut ge metabolt syndrom.
-
Då Schizofreni dessutom är kopplat till ökad risk för diabetes mellitus är detta extra allvarligt.
- Ge råd om ökad motion och kostreduktion.

Hypersomni/sedering/trötthet

- Tolerans mot dessa biverkningar utvecklas vanligen inom ett par veckor.
- Kvarstående trötthet efter 2-3v: Sänk dos, dosera till natten, byt preparat.

Depression

- Se under komplikationer.

Sexuella biverkningar
Prolaktinstegring

- Pga att dopamin via D2-receptorer normalt hämmar prolaktinfrisättning via den tuberoinfundibulära banan.
- Den ökade prolaktinfrisättningen kan ge
galaktorré och gynekomasti (hos båda könen).

Blodbild

- Klozapin kan ge granulocytopeni: Kontrollera blodstatus varje vecka under de första 6 mån (då biverkningen oftast inträffar) och vid infektioner.
- Sätt ut klozapin om LPK < 1,5: Då normaliseras blodbilden. Nyinsättning efter detta ger stor risk för återkomst av biverkningen.
- 1-2% av de behandlade drabbas.

Blodtryck

- Ortostatism/svimningsbenägenhet: Antiadrenerga biverkningar. Ffa äldre pat. Tolerans utvecklas. Trappa upp preparat långsamt.

Antikolinerga biverkningar

- Muntorrhet, miktionsbesvär, urinretention, obstipation, ackommodationsstörningar.
- Toleransen ökar: Dock mest subjektivt (man vänjer sig).

Intoxikation

- Sänkt medvetande, cirkulationssvikt, hypotermi, epileptiska anfall.
- Intensivvård!
Samtliga neuroleptika kan vara letala i överdos.

Malignt neuroleptikasyndrom

- Sällsynt.
- Beror av
total dopaminblockad och kan inträda vid doshöjning.
- Kan utlösas av atypiska och typiska  neuroleptika. Haloperidol + klorpromazin (komb beh) störst risk. Även risk vid Klozapin.
-
Icke neuroleptika: Dosreduktion av levodopa,

litiumbehandling samt metoklopramid kan också utlösa tillståndet.

Symptom

Muskelstelhet, dysfagi, dyskinesi/akinesi, hypertermi, takykardi, andningssvårigheter, rhabdomyolys, dehydrering

Behandling

- Sätt ut läkem.
- Muskelrelaxation: Bensodiazepiner, alt propofolnarkos
- Nedkylning: Vid uttalad hypertermi.
- Dopaminagonism:
Bromokriptin i 3-5v.
- IVA-vård

Komplikationer

Depression: 3 typer

1. När psykosen fortfarande är florid: 1v-5mån efter behandlings insättande, snabbare vid injektionsbehandling. Melankoliska drag. Svarar dåligt på antidepressiva , ECT kan dock hjälpa. Stor suicidrisk!
2. Depression som del av akinetiskt tillstånd: Svarar på antikolinergika.
3. Depression vid förbättring: Tankar på framtiden börjar komma. Övervägande psykogen. Behandlas med antidepressiva och psykoterapi.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!