Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Övrig behandling och praktiska riktlinjer

Praktiska riktlinjer

Kommunikation med patienterna

- Initialt: Försök inte att skapa sjukdomsinsikt genom att dividera med patienten huruvida dennes vanföreställningar/hallucinationer är verklighetsfrånvända eller inte. Detta är inte konstruktivt.
- Förhållningssätt: Acceptera patientens skildring utan kritik. Beklaga att det varit besvärligt. Uttryck förståelse för ev nervösa besvär.
- Motivering av medicinering: Den ger en bättre möjlighet att motstå påfrestningarna.
- När symptomen bleknat: För fram din uppfattning om patientens vanföreställningar och försök att skapa sjukdomsinsikt. Markera utan att bli påstridig! Utbilda familj och socialt nätverk.

Tidig behandling viktig!

- Tidig, konsekvent behandling viktig: Psykotiska tillstånd tros vara toxiska för hjärnan och obehandlade predisponerar dem för en lång

duration.
- Individen hotas i sin identitet, autonomi och i sina livsmål.
- Konsekvent behandling av första skovet förbättrar prognosen på lång sikt jämfört med expektans, även om man senare sätter in underhållsbehandling.

Behandlingsinstans

- Remiss till psykiatriskt specialistklinik: På misstanke om psykos. Ibland måste initialt vården ske inneliggande (observation och behandlingsupplägg).

Radiologi

- DT/MR hjärna: I tidigt stadium. Påtagligt vidgade ventriklar/kortikal atrofi predisponerar för tardiv dyskinesi och atypiska antipsykotika bör väljas.

Oro och sömnstörningar

- Behandla med bensodiazepiner initialt: Detta minskar de doser av antipsykotika som krävs och förkortar vårdtiden.

Klozapin

- Om två kemiskt obesläktade andra antisykotika inte visat sig effektiva. Metaboliseras ej av CYP2D6 (det enzym som bryter ned många andra antipsykotika och antidepressiva)

Bestämning av serumnivå

- Kan variera 20-40ggr på samma dos mellan olika individer.

- Låg metabol kapacitet hos CYP2D6 hos 7% av befolkningen. Detta enzym metaboliserar de flesta antipsykotika.
- Indikationer: Bristande effekt eller starka biverkningar, trots rekommenderad dos.

Negativa symptom

- Tacklas med socialt stöd, rehabilitering, familjeterapi och gruppterapi. I lugnare skede när pos symptom tacklats av antipsykotika.

Neuroleptikados

Tid

Första skov: Hög dos för att få kontroll över psykosen

Biverkningar tillträder och psykotiska symptom förbättras: Sänk dosen

Lätta positiva symptom efter en tids dossänkning: Gör en lätt höjning

Dosplatå som gradvis sänks till nya lägre platåer. I gynnsamma fall kan läkemedel med tiden helt sättas ut.

Praktiskt genomförande av Antipsykotikabehandling

Behandlingsmål
Farmakologisk behandling
Familjeterapi och avlastning
Sociala åtgärder
KBT/Psykodynamisk terapi
Minska symptom

Farmakologisk behandling minskar symptom, återställer funktion efter ett skov och förhindrar recidiv.

 

 

Psykodynamisk terapi kan minska kommenterande röster och synhallucinationer .

Återställa funktionen

 

 

KBT kan förbättra minne, uppmärksamhet och kognitiv rörlighet.

Förhindra recidiv

Ett hem med hög emotionsnivå och anhöriga med negativ inställning till schizofreni ökar avsevärt återfallsrisken . Detta kan motverkas genom att pag får vistas på dagcenter (avlastning) och genom familjeterapi med undervisning om schizofreni.

I kombination med läkemedel kan sociala åtgärder minska återfallsrisken ytterligare.

Stödsamtal för att förbättra patientens attityd till sjukdomen och öka motivationen till behandling. Identifikation av utlösande faktorer.

Hjälpa till insikt och coping

 

 

Rak information om sjukdomen ger terapeutisk allians.

Minska konsekvenser av sjukdomen

Restsymptomen minskas och konsekvenserna blir därmed lindrigare.

 

Yrkesrehabilitering: Kunna arbeta trots funktionshinder.

Stödjande psykodynamisk terapi för att tackla relationskonflikter, och praktiska vardagsproblem

Kompensera funktionsnedsättningen

 

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!