Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Chock

myokardit, stor aortainsufficiens.
- Akut HK-infarkt: Pga ocklusion av proximala delar av höger kranskärl. Hypoton patient med högt CVT (halsvenstas) och ofta avsaknad av lungödem. Diagnos bekräftas med EKO.
- Mortalitet: > 70%. Kan minskas till < 50% med korrekt, snabb handläggning.

Septisk chock

- Vanligaste agens: Pneumikocker, Meningokocker, Stafylokocker, Betahemolytiska streptokocker grupp A, E coli/klebsiella/pseudomonas (G– tarmbakterier)
-
Orsakar systemisk inflammatorisk reaktion SIRS () +

infektionstecken (leta efter fokus). Om hypotensionen ej snabbt (inom 1h) kan hävas mha vätska är patienten i chock.

Blödningschock

- Trauma är den vanligaste dödsorsaken < 44 års ålder. 1/3 av de som dör på en skadeplats gör det pga blödning.

Kardiogen chock

- Sviktande hjärtfunktion ger nedsatt hjärtminutvolym och därmed nedsatt perfusion av perifera vävnader.
- Vanligaste orsaken: Omfattande ishcemisk myokardskada i vänster kammare ger minskade slagvolymer. 7% av alla STEMI och 2% av NSTEMI ger kardiogen chock.
- Andra orsaker: Akut stor högerkammarinfarkt, infarktrelaterad ventrikelseptumdefekt, akut mitralisinsufficiens pga chordaruptur, global vänsterkammarischemi pga svår coronarsjukdom (oftast huvudstamstenos eller liknande), akut

Oval:

Hjärtminutvolym (CO)

↓Medelartärtryck

↓Organperfusion

Kompensatorisk vasokonstriktion

↓Blodflöde i kranskärl

↓Pumpförmåga hos hjärtat

Vävnadshypoxi

MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome)

Hypovolemi

Vasoregulatorisk rubbning

Plasmaläckage

Inflammatorisk reaktion

Mikrocirkulatorisk rubbning

Cellfunktions-rubbning

Perifer resistens

Acidos

Kardiell grundorsak: Hjärtinfarkt, ischemi, tamponad. Ger i första hand sänkt MAP och onda cirklar för hjärtat. Men detta ger så småningom hypoxi -> inflammation
-> hypovolemi.

Syrgas

Lungödem

CPAP, övertrycks-andning, respirator, diuretika, vaso-dilaterare

Inotropi, IABP (Intraaortic baloonpump)

Vasopressorer: dopamin, dobutamin, NE , adrenalin

Buffring

CPAP: Ökar intratorakala trycket och minskar därmed afterload. Bra vid vä-sidig svikt, dåligt vid hö-sidig!

Septisk grundorsak: Bakteriell infektion.

Anafylaxi

Antibiotika

Blodvolymexpansion: Kristalloida lösningar (ringeracetat), kolloida lösningar (dextran, albumin, plasma)

Chock

Kortison

Antihistamin

Hypovolem grundorsak: Blödning, brännskada, dehydrering, kräkning, diarré

Referenser

Circulatory shock. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 230-233 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!